Rozwój i Badania Biotechnologii

W celu zapewnienia warunków niezbędnych do przenoszenia osiągnięć nauki do praktyki, nieodzowne jest przygotowanie odpowiednio wykształconych ludzi, którzy będą bezpośrednio uczestniczyć w rozwoju biotechnologii. Mówi się, że przyszłe społeczeństwo będzie społeczeństwem biotechnologicznym, a przyszłość nasz będzie technologiczną bioprzyszłością.
Rozwój biotechnologii jest możliwy tylko w warunkach koncentracji wysiłków licznych grup specjalistów w różnych dziedzinach nauki i przemysłu oraz władz administracyjnych i politycznych państwa. Pojedyncze placówki naukowe, nawet w bogatych krajach, nie dysponują niezbędną kadrą do kompleksowych badań w dziedzinie biotechnologii. W związku z tym, na całym świecie, również i w Polsce, organizowane są zespoły na skalę kraju lub międzynarodowe, opracowujące zagadnienia stanowiące część dużego zadania z dziedziny biotechnologii, w którym dany zespół ma największe doświadczenie.
Badania biotechnologiczne nie będą miały cech ataku frontalnego. Będą to badania koncentrowane w pewnych, strategicznie ważnych dziedzinach. To pociągnie za sobą konieczność opracowania jasnych celów tych badań, określenie metod współpracy pomiędzy poszczególnymi, indywidualnymi dyscyplinami nauki, zapewnienie niezbędnych środków materialnych na aparaturę i materiały naukowe oraz permanentne kształcenie fachowców

Prace Inżynierii Genetycznej

Prace w zakresie inżynierii genetycznej i wynikające z niej skutki winny być monitorowane przez określony czas po zaprzestaniu zasadniczej aktywności, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo człowieka i środowiska.
Metody inżynierii genetycznej wynikające ze znajomości biologii i genetyki molekularnej SA obecnie najbardziej perspektywicznymi technologiami w rozwiązywaniu problemów z dziedziny rolnictwa, ochrony środowiska, zdrowia i przemysłu chemicznego. metody te nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego i naszego bezpieczeństwa większego, aniżeli dotąd stosowane technologie standardowe. Nowatorskie technologie SA bowiem obecnie najlepszą gwarancją zrównoważonego rozwoju biologicznego, a metody biologiczne – najlepszym sposobem ograniczenia stosowania środków chemicznych, zanieczyszczenia środowiska i zużycia energii.
Współczesną biotechnologię cechuje stały wzrost wzajemnych powiązań i zależności pomiędzy procesami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi oraz wzajemna stymulacja ich rozwoju. Biotechnologia stała się nowym komponentem technicznej i naukowej rewolucji, analogicznie jak energetyka jądrowa, mikroelektronika itp. Pełny rozwój biotechnologii do poziomu aktualnego stanu mikroelektroniki spodziewany jest za 5 – 10 lat.
Znaczenie biotechnologii jest związane z koniecznością zapewnienia długoterminowego rozwoju społeczeństw w warunkach współczesnych światowych kierunków w energetyce jądrowej, gospodarce żywnościowej i środowisku życia człowieka.

Biobezpieczeństwo GMO

Strategia działań jest konsekwencją zasygnalizowanych zasadniczych luk prawnych oraz stanowiska opinii publicznej w naszym kraju w zakresie biotechnologii. Podstawową kwestią jest opracowanie podstaw prawnych umożliwiających rozwój przemysłowy biotechnologii, głównie w przemyśle rolno – spożywczym, ochronie zdrowia i środowiska.
Określenie biobezpieczeństwa powinno być procedurą zindywidualizowaną dla każdego przypadku i zgodną z zasadą „ krok-po-kroku „. Ocena musi być sformułowana przez zespół niezależnych ekspertów ( naukowców, praktyków ), a końcowa decyzja podjęta przez kompetentny organ państwowy. Elementy dotyczące bezpieczeństwa tego procesu muszą być znane społeczeństwu. Przede wszystkim jednakże procedury i wyniki prac muszą być udostępniane zespołowi ekspertów w celu przeprowadzenia kontroli. Schemat procedury oceny wyników dotyczących wprowadzenia GMO do środowiska w Polsce opracowano na podstawie wzorców Unii Europejskiej.


WNIOSKODAWCA
projekt > Zespół
KOMITET
Administracja > ekspertów > ds. państwowa Minister właściwy > ds. ochrony środowisk > Decyzja


W największym skrócie zakres informacji charakteryzujących GMO musi dotyczyć:
1. organizmów transgenicznych ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych, zmodyfikowanych lub wyłączonych sekwencji kwasów nukleinowych,
2. zamierzonych zastosowań,
3. środowiska, w którym będą realizowane zamierzone działania,
4. interakcji środowiskowych oraz między organizmami

Legislacja Projekty Biotechnologiczne

Należy pamiętać że projekty biotechnologiczne są kosztowne i ekonomicznie ryzykowne, a jednocześnie eksperci przewidują ogromne zyski z rozwoju biotechnologii. Trzeba oczekiwać wystąpienia różnych grup nacisku, które będą zmierzały do szybkiej komercjalizacji uzyskanych rezultatów. Dlatego konieczne jest przygotowania odpowiedniej procedury legislacyjnej regulującej zasady korzystania z osiągnięć inżynierii genetycznej. Społeczeństwa wielu krajów domagają się wprowadzenia stosownych norm prawnych regulujących rozwój i wprowadzanie na rynek nowych form żywności. Cele biobezpieczeństwa w odniesieniu do GMO można określić następujący sposób:

1. przewidywanie możliwych, negatywnych rezultatów podczas eksperymentu/komercjalizacji,
2. opracowanie systemu monitorowania GMO,
3. zaplanowanie działań interwencyjnych,
4. ustanowienie organów kontrolnych w celu rejestracji, wydawania zgód na komercjalizację, opracowywania regulaminów pracy,
5. kształcenie kadr.

Ocenę wpływu oddziaływania GMO na środowisko należy prowadzić z uwzględnieniem aspektów:
1. naukowo – technicznych,
2. formalno – prawnych,
3. społeczno – etycznych.